SUMITOMO RIKO

 

Sumitomo Riko

Executive Management

MENU

Directors

(As of June 20, 2019)

Representative Director and President & CEO

Tetsu
Matsui

Representative Director and Executive Vice President

Yoji
Suzuki

Representative Director and Executive Vice President

Kazushi
Shimizu

Director and Senior Managing Executive Officer

Takehiro
Ohashi

Director and Senior Managing Executive Officer

Hirohisa
Maeda

Director and Managing Executive Officer

Masahiko
Hanazaki

Outside Director

Masaaki
Iritani

Outside Director

Shigeru
Hanagata

Outside Director

Mariko
Miyagi

Audit & Supervisory Board Members

 
Audit &
Supervisory Board Member
 

Shigehiro Okada

Toshihiko Ozaki

 
 
Outside Audit &
Supervisory Board Member
 

Koichi Masuda

Hiroshi Nagayasu

 

Hideaki Inayama

 

Executive Officers

 
Managing Executive Officer
 

Tsutomu Matsuoka

Takanobu Nanno

 

Tsukasa Oshima

Katsuhisa Yano

 

Olaf Hahn

Charles Randall Rumbley

 

Taro Noda

Hideyoshi Yasuda

 

Shinichi Waku

Isao Mizukami

 
Executive Officer
 

Hirokazu Kitamura

Akihiro Shibahara

 

Jun Takagai

Koji Senda

 

Joji Tsutsumida

Hirokazu Masuda

 

Satoshi Morinaga

Hiroaki Tanahashi

 

Kenji Ryugo

Manabu Hibino

 

Junichi Yamada

Shinji Tanaka

 

Yuichi Yamada

Giovanni Boe

 

Masaaki Hamada

Yuichi Ariga