SUMITOMO RIKO

 

Sumitomo Riko

Executive Management

MENU

Directors

(As of July 3, 2023)

Representative Director and President & CEO

Kazushi
Shimizu

Director and Managing Executive Officer

Shinichi
Waku

Director and Managing Executive Officer

Hideo
Yamane

Director and Managing Executive Officer

Katsuhisa
Yano

Director and Managing Executive Officer

Hideyoshi
Yasuda

Outside Director

Masaaki
Iritani

Outside Director

Shigeru
Hanagata

Outside Director

Mariko
Miyagi

Audit & Supervisory Board Members

 
Audit &
Supervisory Board Member
 

Takehiro Ohashi

Hirohisa Maeda

 
 
Outside Audit &
Supervisory Board Member
 

Aiko Sekine

Hakaru Hyakushima

 

Tatsuko Koike

 

Executive Officers

 
Managing Executive Officer
 

Norikazu Tsurumi

Kenji Ryugo

 

Takafumi Uemiya

Kazuhiko Kato

 
Executive Officer
 

Hiroshi Kiyokawa

Hirokazu Masuda

 

Junichi Yamada

Masaaki Hamada

 

Yuichi Ariga

Giovanni Boe

 

Yoichi Seki

Akihiko Kaji

 

Toshio Nakazawa

Hiroshi Kusaki

 

Hirokazu Sakai

Atsushi Kittaka