SUMITOMO RIKO

 

Sumitomo Riko

Executive Management

MENU

Directors

(As of June 17, 2021)

Representative Director and Chairperson of the Board

Tetsu
Matsui

Representative Director and President & CEO

Kazushi
Shimizu

Director and Senior Managing Executive Officer

Hirohisa
Maeda

Director and Senior Managing Executive Officer

Tsukasa
Oshima

Director and Managing Executive Officer

Shinichi
Waku

Outside Director

Masaaki
Iritani

Outside Director

Shigeru
Hanagata

Outside Director

Mariko
Miyagi

Audit & Supervisory Board Members

 
Audit &
Supervisory Board Member
 

Toshihiko Ozaki

Takehiro Ohashi

 
 
Outside Audit &
Supervisory Board Member
 

Hiroshi Nagayasu

Aiko Sekine

 

Hakaru Hyakushima

 

Executive Officers

 
Managing Executive Officer
 

Takanobu Nanno

Katsuhisa Yano

 

Hideyoshi Yasuda

Koji Senda

 

Hideo Yamane

Norikazu Tsurumi

 

Kenji Ryugo

 
Executive Officer
 

Hiroshi Kiyokawa

Hirokazu Kitamura

 

Akihiro Shibahara

Hirokazu Masuda

 

Junichi Yamada

Masaaki Hamada

 

Yuichi Ariga

Giovanni Boe

 

Yoichi Seki

Akihiko Kaji

 

Kazuhiko Kato