SUMITOMO RIKO

 

Sumitomo Riko

Executive Management

MENU

Directors

(As of April 1, 2019)

Representative Director and Chairperson of the Board

Yoshiaki
Nishimura

Representative Director and President & CEO

Tetsu
Matsui

Representative Director and Executive Vice President

Yoji
Suzuki

Director and Senior Managing Executive Officer

Takehiro
Ohashi

Director and Senior Managing Executive Officer

Hirohisa
Maeda

Director and Managing Executive Officer

Tsutomu
Matsuoka

Director and Managing Executive Officer

Masahiko
Hanazaki

Outside Director

Masaaki
Iritani

Outside Director

Shigeru
Hanagata

Outside Director

Mariko
Miyagi

Audit & Supervisory Board Members

 
Audit &
Supervisory Board Member
 

Shigehiro Okada

Toshihiko Ozaki

 
 
Outside Audit &
Supervisory Board Member
 

Koichi Masuda

Hiroshi Nagayasu

 

Hideaki Inayama

 

Executive Officers

 
Senior Managing Executive Officer
 

Kazushi Shimizu

 
Managing Executive Officer
 

Takanobu Nanno

Tsukasa Oshima

 

Katsuhisa Yano

Olaf Hahn

 

Charles Randall Rumbley

Taro Noda

 
Executive Officer
 

Hirokazu Kitamura

Hideyoshi Yasuda

 

Akihiro Shibahara

Shinichi Waku

 

Jun Takagai

Koji Senda

 

Isao Mizukami

Joji Tsutsumida

 

Hirokazu Masuda

Satoshi Morinaga

 

Hiroaki Tanahashi

Kenji Ryugo

 

Manabu Hibino

Junichi Yamada

 

Shinji Tanaka

Yuichi Yamada

 

Giovanni Boe